Användarvillkor

Auktionsvillkor


Villkor för PN Tradings nätbaserade försäljningssystem
23 November 2018


1. Presentation Direktförsäljning
•  Direktförsäljning
PN Trading kan genom försäljningssystemet erbjuda köpare, såväl privatpersoner som företag, olika objekt via Internet. Systemet uppdateras kontinuerligt med nya objekt. Efter att kunden har registrerat i försäljningssystem, får denne möjlighet att köpa varor till de priser som där anges. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt. Vissa objekt prissättes efter förfrågan. Vid dessa objekt finns inget pris utsatt i systemet; intresserade köpare har istället att vända sig till PN Trading med prisförfrågan. Köpare blir den som efter kontakt och bekräftelse av PN Trading, accepterat det pris som gäller för aktuellt objekt. Regler gällande betalning m.m. finns nedan.

2. Presentation Onlineauktion
•  Onlineauktion
Genom systemet Onlineauktion erbjuder PN Trading olika objekt vilka säljes genom budgivning. Kunden kan avge bud i systemet vilket är aktuellt under den tid som auktionen pågår. Vid avgivande av bud erhåller kunden en bekräftelse direkt på skärmen. Bjuder någon annan över den aktuella budnivån erhåller kunden en bekräftelse på att det lagda budet inte längre är det högsta. Aktuella bud kan följas under fliken ”Mina bud” i systemets vänstermarginal. Finns det inget högre bud vid auktionens slutdatum tillfaller objektet budgivaren . Denne erhåller inom 24 timmar en bekräftelse på att han eller hon har vunnit auktionen. Observera att endast den som lämnat det vinnande budet kommer att informeras.
Höjning av ett redan befintligt bud sker med minst 50 kr.
2.3 För att underlätta användandet av systemet finns en budhistorik för varje enskilt objekt. Här registreras de fem senaste avgivna buden för objektet, med information om vem som lagt budet, datum och klockslag samt nivå.
2.4 Budbevakning innebär att kunden själv kan välja en högsta nivå. Systemet kommer därefter genom motbud att för kundens räkning bevaka objektet upp till denna nivå. Kunden behöver genom användandet av denna funktion inte själv följa budgivningen för att bevaka sin högsta nivå.

3. Gemensamma regler
3.1 PN Trading arbetar som företagskonsult och får kontinuerligt i uppdrag av olika konkursförvaltare och andra uppdragsgivare att genomföra avyttring av varulager och inventarier. Genom det nätbaserade försäljningssystemet kan de säljande konkursbona/uppdragsgivarna och intresserade köpare enkelt mötas. Genom Direktförsäljning och Onlineauktion kan kunden enkelt skaffa sig en översikt över vilka varor som erbjuds för tillfället och lägga bud på dessa.
3.2 För att kunna avge bud på olika objekt i Onlineauktion eller köpa objekt i Direktförsäljning, måste kunden vara registrerad. Efter att all nödvändig information har lämnats vid registrering visas en sida med aktuella uppgifter; däribland valt användarnamn samt lösenord. Var noga med att skriva upp denna information. Personnummer eller organisationsnummer är nödvändig information för att registreringen ska bli korrekt och för att konkursboet ska ha möjlighet att överföra viss egendom på köparen, exempelvis motorfordon. Om ett felaktigt person- eller organisationsnummer angetts kommer kunden att stängas av från systemet.
3.3 All lämnad information förvaras konfidentiellt i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Endast personal hos PN Trading kommer att ha tillgång till och hantera informationen för att administrera betalning, leverans och avhämtning av inropat gods.
Genom registreringen samtycker kunden till att denna information lagras och behandlas av PN Trading. Informationen kommer inte att överlåtas, visas eller upplåtas till tredje part. Genom registreringen samtycker kunden till att PN Trading kontinuerligt informerar denne angående kommande auktioner och andra erbjudanden.
3.4 Kunden kan själv besikta alla objekt som säljs genom Direktförsäljning eller Onlineauktion på plats i den lokal där objekten förvaras. I lokalen kan Kunden vidare få information om onlineauktionens status, vilka de ledanden buden är och själv lägga bud på de olika objekten. Eftersom det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation så gäller inte Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). För mer information vänligen besök Konsumentverkets webbplats, www.konsumentverket.se.

4. Objekten
4.1 Det finns ingen begränsning av vilken typ av objekt som säljes genom systemet. Det kan röra sig om kontorsmöbler, datorer eller maskiner. Det innebär att det i vissa fall även kan finnas objekt såsom fastigheter samt fastighetstillbehör till försäljning.
4.2 De varor som utbjudes genom försäljningssystemet finns antingen på PN Tradings lager på Tumstocksvägen 6 i Arninge eller i konkursboets/uppdragsgivarens lokaler.
4.3 Vid försäljning av datorer samt digital utrustning och maskiner överlåtes aldrig licenser, mjukvara eller annan programvara tillsammans med objektet. För det fall att sådan programvara trots detta fortfarande finns installerad på objektet ankommer det på köparen att vidta tillbörliga åtgärder i förhållande till programvaruleverantören.

5. Köparens skyldigheter
5.1 Ett för kunden bindande köpeavtal träffas då;
(1) Kunden accepterar det pris PN Trading anvisar för en vara i Direktförsäljning genom att klicka på ”Köp” symbolen i systemet.
(2) Kunden avlägger ett bud i Onlineauktion vilket visar sig vara högst då auktionen stänger på utsatt tid. En avgiven budbevakningsnivå (se 2.4) är bindande och kommer i det fall det blir aktuellt att ligga till grund för aktuell köpeskilling.
5.2 Efter att kunden har vunnit en budgivning eller inköpt ett objekt via direktförsäljning, åligger det denne att avhämta objektet på plats angiven av PN Trading. Objektet utlämnas och äganderätten övergår på köparen först när full betalning har avgivits.
5.3 Om utlämning har skett trots att objektet ej är till fullo betalt förbehåller sig PN Trading att för konkursboets räkning återta objektet.
5.4 Avhämtas ej objektet enligt instruktioner kan PN Trading häva köpet, debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen, och sälja objektet på nytt.  Den budgivare som inte avhämtar inropat gods kommer att stängas av från vidare budgivning i systemet och nekas tillträde till detta i framtiden. PN Trading kan även komma att vidta rättsliga åtgärder för att kräva budgivaren på de merkostnader som uppstått.
5.5 Det åligger kunden att ta del av all information avseende en Onlineauktion, Direktförsäljning eller angående objektens skick. Vid varje Onlineauktion eller Direktförsäljning meddelas tider då objekt ska avhämtas samt betalas. Respekteras inte dessa tider kan PN Trading inte svara för att objektet kommer att kunna lämnas ut till kunden. Kan så ske ska kunden utöver köpeskillingen svara för de extra kostnader som drabbat PN Trading på grund av kundens dröjsmål.
PN Trading anordnar kontinuerligt visningar på plats av olika objekt vilka sedan auktioneras genom Onlineauktion eller säljes genom Direktförsäljning. Kunden bör om möjligt besöka en sådan visning för att innan köp träffas för att informera sig om objektets skick, objektets placering i aktuell lokal, möjlighet till lastning samt transport från platsen m.m. Kunden kan i samband med sådant besök lägga bud på de olika objekten.
5.6 Kund som vet med sig att denne inte har möjlighet att hämta ett objekt på angiven plats vid angiven tid, måste meddela detta till PN Trading senast en vecka innan avhämtning ska ske. Gör kunden inte detta blir reglerna i 5.5 1 st. aktuella.

6. Betalning
6.1 Betalning kan ske genom något av följande sätt.
(1) Direktinsättning på PN Trading:s klientmedelskonto BG 5849-4808, eller på konto 03 892 612 7, clearingnr 8242-0 hos Roslagens Sparbank. Observera att kvittens på betalningsuppdrag måste uppvisas innan utlämning kan ske samt att förhandsnotering givits från banken. PN Trading förbehåller sig rätten att genom kontakter med bank bekräfta att betalning har skett.
(2) Betalning med kort, accepterade kort är VISA samt MasterCard.
(3) Kontant betalning till representant för PN Trading eller den som genom fullmakt får mottaga betalning för konkursboets räkning, dock högst 5 000 kr per kund om inte annat har överenskommits.

7. Avgifter m.m.
7.1 För varje objekt som försäljes genom systemen tillkommer mervärdesskatt på 25 % (vissa undantag gäller olika fordon).
7.2 På det slutgiltiga priset tillkommer dessutom en klubbavgift om 10 % av köpeskillingen dock minst 100 kr exklusive mervärdesskatt samt max 5000 kr. Notera att slagavgiften är per objekt.

8. Säljarens skyldigheter
8.1 PN Trading fungerar som ombud mellan konkursbo/annan uppdragsgivare och kund, aldrig som reell säljare av någon vara. Det innebär att avtalsmässig motpart till kunden är det konkursbo eller den uppdragsgivare som som äger egendomen och givit PN Trading i uppdrag att genomföra försäljningen.
Beträffande köp av egendom som ägs av konkursbo bör kunden vara införstådd med att detta rättsligt sett existerar under en begränsad tid fram till dess att konkursen är avslutad. Därför finns det i egentlig mening ingen bestående motpart.
8.2 Samtliga objekt säljes i befintligt skick. PN Trading upplyser om den information som finns avseende objektets skick, utseende och funktion. Inga andra utfästelser eller garantier avseende objektens fysiska eller rättsliga skick göres. Varken konkursboet/uppdragsgivaren eller PN Trading har några förpliktelser att svara för uppkomna fel eller skador för objekt inköpta genom systemet.
PN Trading gör ingen fullständig test av försäljningsegendomen. Det är därför viktigt att budgivaren besöker visningen och besiktar objekten på plats.  

9. Skrivfel samt tekniska problem
9.1 PN Trading friskriver sig härmed till fullo för eventuella skrivfel i försäljningssystemet. Som kund är det viktigt att notera att ingen garanti lämnas för att bilderna i systemet exakt återger objektets utseende. Avvikelser kan förekomma. Vid osäkerhet bör kunden kontakta PN Tradings kundtjänst för att erhålla klargörande information.
9.2 PN Trading förbehåller sig rätten att göra om en budgivning på grund av exempelvis tekniska fel i systemet. Vidare har PN Trading full rätt att avgöra om bud ej ska antas från budgivare , samt neka budgivare från att fortsättningsvis avge bud i systemet.
9.3 Samtliga objekt säljes på uppdrag av konkursförvaltare/annan uppdragsgivare, vilket innebär att försäljning eller auktion alltid kan avbrytas på inrådan av denne.
9.4 Genom att kunden registrerar sig i försäljningssystemet accepterar denne samtliga de i detta dokument angivna regler, vilka kommer att gälla som köpevillkor vid en eventuell transaktion.

10. Kontakt m.m.

•  PN Tradings kundtjänst kan nås på telefonnummer 08-446 17 12 eller fax nummer 08-446 17 14. Det går bra att skicka e-post på adress support@pn-trading.se .